DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Príspevky z konferencie XXXIX. Dní radiačnej ochrany bude možné publikovať v časopise Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie (ďalej BJE).
Zároveň jednotlivé príspevky budú uverejnené formou krátkych abstraktov v Zborníku konferencie.
Za jazykovú a vecnú správnosť textov, ako aj grafickú úpravu, plne zodpovedajú autori príspevku.
Programový výbor konferencie si vyhradzuje právo rozhodnúť o forme príspevku.

Ústna prezentácia prednášky 10 minút + 5 minút diskusia
Ústna prezentácia posteru 3 minúty
Rozmery panelov       (100x98) cm

Zborník abstraktov
Publikovanie v BJESponzori