DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY
I.OCHRANA PRED ŽIARENÍM, DÔSLEDKY IMPLEMENTÁCIE DIREKTÍVY EU 2013/59 V ČR A SR
II.RADIAČNÁ OCHRANA PRI APLIKÁCII IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA V MEDICÍNE
III.DOZIMETRIA A METROLÓGIA VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO OŽIARENIA
IV.PRÍRODNĚ ZDROJE IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA, NÁRODNÉ RADÓNOVÉ PROGRAMY
V.JADROVÁ ENERGETIKA, KONCEPCIA VYRAĎOVANIA JADROVOENERGETICKÝCH ZARIADENÍ Z HĽADISKA RADIAČNEJ OCHRANY
VI.VVYUŽITIE ŠTANDARDOV RADIAČNEJ OCHRANY V HAVARIJNOM MANAŽMENTE
VII.BIOLOGICKÉ ÚČINKY ŽIARENIA A ODHAD RIZIKA Z OŽIARENIA
VIII.VZDELÁVANIE A TRÉNING V RADIAČNEJ OCHRANE


Sponzori